Breaking News |
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 6  
เข้าชมปีนี้ : 251  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 22,458  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.10

มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา                                                                                                                                      

ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 จำนวนครูที่ได้รับการอบรม    Download
2 จำนวนครูที่ได้รับทุนวิจัย   Download
3 จำนวนครูที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน   Download
4 จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   Download
5 จำนวนครูที่ได้รับการยกย่องด้านวิชาการ   Download


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
         
ลำดับที่ หลักฐานการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน  
1 จำนวนรายชื่อครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งหมด   Download  
2 จำนวนรายชื่อครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  Download  
3 จำนวนรายชื่อครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา   Download  
4 จำนวนรายชื่อครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ   Download  
5 จำนวนรายชื่อครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม   Download  
6 จำนวนรายชื่อครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก   Download  
7 ร้อยละของสาขางานที่นำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เทียบกับสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
  Download