Breaking News |
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 16  
เข้าชมปีนี้ : 1,564  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 22,108  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.7

มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา                                                                                                                                 
ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

ประเด็นการพิจารณา

ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 ปฐมนิเทศผู้เรียน (ครั้ง)   Download
2 ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียน (ครั้ง)   Download
3 มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองร่วมดูแล (มี/ไม่มี)   Download
4.1 จำนวนผู้เรียนร้องขอทุนการศึกษา   Download
4.2 จำนวนผู้เรียนที่ได้รับทุนฯ   Download
4.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับทุน   Download
5 มีระบบดูแลกลุ่มเสี่ยง (มี/ไม่มี)   Download
6 มีระบบส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ (มี/ไม่มี)   Download


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
         
ลำดับที่ หลักฐานการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 การจัดปฐมนิเทศผู้เรียน   Download
2 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และหลักฐานการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน   Download
3 การดำเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เพี่อร่วมกันดูแลผู้เรียน   Download
4 แผนงานโครงการ และรายงานผลการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนการดำเนินงานของระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ   Download