Breaking News |
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 5  
เข้าชมปีนี้ : 1,606  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,432  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.5

มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา                                                                                                                                         

ตัวบ่งชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท และอาจมีข้อมูลอื่นที่จำเป็นสำหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ มีระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล   Download
2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน   Download
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน สามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ   Download
4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ       ของสถานศึกษา โดยครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน   Download
5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00   Download


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
         
ลำดับที่ หลักฐานการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างน้อย 9 ประเภท และมีระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล   Download
2 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน   Download
3 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา   Download
4 การประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน   Download