Breaking News |
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 5  
เข้าชมปีนี้ : 250  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 22,457  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.4

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นพิจารณา

ลำดับที่ ประเด็นพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน หมายเหตุ
1 สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน   download  
2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน   download  
3 สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   download  
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน เพื่อนำผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   download  
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.0    download  


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
ลำดับที่ หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน หมายเหตุ
1 การให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน    download  
2

การจัดทำแผนงานโครงการ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน

  download  
3 จำนวนรายงาน สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ   download  
4 จำนวนรายงาน การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมฯโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน   download  
5

จำนวนรายงาน การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  download