Breaking News |
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 7  
เข้าชมเดือนนี้ : 7  
เข้าชมปีนี้ : 252  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 22,459  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.2

ตัวบ่งชี้ที่  6.2
ระดับคุณภาพในการในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประเด็นพิจารณา

ลำดับที่ ประเด็นพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน หมายเหตุ
1 สถานศึกษามีจำนวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม   download  
2 สถานศึกษาดำเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   download  
3 สถานศึกษาดำเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   download  
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนำผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   download  
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00   download  


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
ลำดับที่ หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา มี/ไมี แนบหลักฐาน หมายเหตุ
1 จำนวนรายชื่อครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา   download  
2 จำนวนรายชื่อผู้เรียนในสถานศึกษา   download  
3 จำนวนโครงการกิจกรรม การปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   download  
4 จำนวนรายชื่อผู้เรียน ที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมฯ    download  
5 จำนวนรายชื่อครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมฯ   download  
6 จำนวนรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมฯ   download  
7 จำนวนรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงการกิจกรรมฯ โดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
  download  
8

จำนวนรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  download