Breaking News |
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 2  
เข้าชมปีนี้ : 247  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 22,454  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา                                                                                                                                                 
ตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นการพิจารณา


ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นำข้อมูลมาวิเคราะห์   Download
2 สถานศึกษามึผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 50-59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม   Download
3
สถานศึกษามึผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 60-69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
  Download
4 สถานศึกษามึผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม   Download
5 สถานศึกษามึผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม   Download


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
         
ลำดับที่ หลักฐานการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า 1-5 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์   Download
2 ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ (หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงาน) ที่มีต่อคุณภาพ 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ   Download
3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณภาพ 3 ด้านของผู้เรียน   Download
4 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อคุณภาพ 3 ด้านของผู้เรียน   Download