Breaking News |
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 7  
เข้าชมเดือนนี้ : 7  
เข้าชมปีนี้ : 252  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 22,459  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา                                                                                                                                                 

ตัวบ่งชี้ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง

ประเด็นการพิจารณา

ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่อยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ากับการทดสอบโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา   Download


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
         
ลำดับที่ หลักฐานการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 จำนวนรายชื่อผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในแต่ละชั้นปี จำแนกตามประเภทวิชาสาขาวิชา สาขางาน    
  1.1 จำนวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในแต่ละชั้นปี ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด   Download
  1.2 จำนวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในแต่ละชั้นปี ที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพ (หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)
  Download
  1.3 จำนวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในแต่ละชั้นปี ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพ (หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)
  Download
2  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในแต่ละชั้นปี จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน   Download