Breaking News |
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 16  
เข้าชมปีนี้ : 1,564  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 22,108  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา                                                                                                                                                 

ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

ประเด็นการพิจารณา

ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา   Download


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
         
ลำดับที่ หลักฐานการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 หลักฐานด้านผู้เรียนแรกเข้าและผู้สำเร็จการศึกษาของรุ่นนั้นในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน    
  1.1 ข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า ณ เดือนมิถุนายน ในระดับชั้น ปวช. ปวส. (ที่รับเงินอุดหนุน) จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน   Download
  1.2 ข้อมูลผู้สำเร็จทั้งหมดของสถานศึกษา (ตามใบ รบ.) ในระดับชั้น ปวช. ปวส.   Download
  1.3 ข้อมูลผู้สำเร็จทั้งหมดจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นๆ ฃ ในระดับชั้น ปวช. ปวส   Download
  1.4 ข้อมูลของผู้ไม่สำเร็จการศึกษาพร้อมผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ลาออก เสียชีวิต พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ เป็นต้น   Download
2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นๆ ในระดับชั้น ปวช. ปวส. จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา   Download