Breaking News |
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 16  
เข้าชมปีนี้ : 1,564  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 22,108  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา                                                                                                                                                 

ตัวบ่งชี้ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นำข้อมูลมาวิเคราะห์   Download
2 สถาน ศึกษามึผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 50-59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม   Download
3 สถาน ศึกษามึผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 60-69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม   Download
4 สถาน ศึกษามึผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม   Download
5 สถาน ศึกษามึผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม   Download


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
         
ลำดับที่ หลักฐานการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 หลักฐานเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประมาณค่า 1-5 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์   Download
2 ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ (หน่วยงานที่รับผู้สำเร็จเข้าทำงาน)
ที่มีต่อคุณภาพ 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปด้านสมรรถนะวิชาชีพ
  Download
3 ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผู้สำเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มีต่อคุณภาพ 3 ด้านของผู้สำเร็จ   Download
4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีต่อคุณภาพ 3 ด้านของผู้สำเร็จ   Download
5  ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพ 3 ด้านของผู้สำเร็จ   Download