Breaking News |
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 14  
เข้าชมปีนี้ : 1,562  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 22,106  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา                                                                                                                                            
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ประเด็นการพิจารณา

ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 สถานศึกษาดำเนินการให้ครูแต่ละคน จัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
  Download
2 สถานศึกษาดำเนินการให้ครูแต่ละคน ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
  Download
3 สถานศึกษาดำเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนทำบันทึกหลักการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน   Download
4 สถานศึกษาดำเนินการให้ครูแต่ละคน นำผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนไปจัดทำวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
  Download
5 สถานศึกษาดำเนินการให้ครูแต่ละคน นำผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
หนึ่งรายวิชาที่สอน
  Download


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
         
ลำดับที่ หลักฐานการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 จำนวนรายวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน   Download
2 คำสั่งมอบหมายวิชาสอน หรือตารางสอน   Download
3 จำนวนรายวิชาที่ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)   Download
4 จำนวนรายวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน   Download
5 จำนวนรายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้ครูทำบันทึกหลังการสอน   Download
6 จำนวนรายวิชาที่ครูนำผลจากการสอน ไปจัดทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนฯ   Download
7 จำนวนรายวิชาที่ครูนำผลจากการวิจัย ไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน   Download