Breaking News |
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 16  
เข้าชมปีนี้ : 1,564  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 22,108  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา                                                                                                                                            
ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

ประเด็นการพิจารณา

ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการฯ หน่วยงาน และทำความร่วมมือในการส่งผู้เรียน    เข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน   Download
2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน   Download
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ หน่วยงาน   Download
4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน   Download
5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อนำผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงาน    ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา   Download


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
         
ลำดับที่ หลักฐานการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 จำนวนรายชื่อสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและทำความร่วมมือในการ
ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร
  Download
2 การปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน พร้อมคู่มือการฝึกงาน   Download
3 การนิเทศฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน   Download
4 การวัดผลและประเมินผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน   Download
5 การเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา   Download
6 การสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อนำผลไปปรับปรุง   Download
7 ร้อยละของสาขางานที่นำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เทียบกับสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
  Download