== วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ==
 
  Monday 4 December 2023 

หน้าหลัก

ลงทะเบียน

ปิดหน้าต่าง
   
System Requirement

System Requirement
Hardware
ความต้องการพื้นฐานของเครื่องแม่ข่าย ผู้วิจัยกำหนดไว้ดังนี้ 
     1. ระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่าย (Sever) คือ Windows 2003 server หรือ Linux
     2. พัฒนาโดยใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL 
     3. โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ PHP, XML, FLASH และ JAVA
ความต้องการพื้นฐานของเครื่องลูกข่าย ผู้วิจัยกำหนดไว้ดังนี้ 
     1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz หรือดีกว่า  
     2. มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่มีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไม่น้อยกว่า 800 MHz
     3. มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB 
     4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
     5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 
Software 
โปรแกรม Browser ที่รองรับการใช้งานระบบคือ
         - Internet Explorer Version 7.0 ขึ้นไป     
         - Mozilla Firefox
         - Google Chrome

วิธีการติดตั้ง 
config ไฟล์เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล
         - ดาวน์โหลด Source Code E@syLMS มาก่อน (คลิกดาวน์โหลด E@syLMS)    
         - แตกไฟล์ .rar ออกมาเพื่อปรับแต่ง
         - เปิดไฟล์ config.php ด้วยโปรแกรม Edittor เช่น Editpluse หรือ notepat ก็ได้ครับ แล้วแก้ไขดังภาพ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เสร็จแล้วก็ทำการบันทึกไฟล์ config.php โดยไปที่เมนูไฟล์เลือกบันทึกนะครับ

ต่อมาเป็นขั้นตอนการ Import Database ครับ

1. ให้เข้าไปที่ Phpmyadmin (ตัวจัดการฐานข้อมูล Mysql) เช่น http://localhost/phpmyadmin
2. ใส่ Username และ Password
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เสร็จสิ้นกระบวนการครับ